Thai English หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    กิจกรรม (Activity)    สินค้าและบริการ    หลักสูตรอบรม    ติดต่อสอบถาม     สินค้าและบริการ (Software Product)
ระบบมาตรฐานรายวิชา
ระบบมาตรฐานรายวิชาเป็นระบบเว็บ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบันทึกเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดมาตรฐานรายวิชา โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิชาโดยไม่ต้องบันทึกหรือนำเข้าใหม่ เพื่อให้ Staff และอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาสามารถเข้ามาบันทึกได้ตลอดเวลา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบันทึกมาตรฐานรายละเอียดวิชา ซึ่งระบบได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยอ้างอิงมาตรฐานตาม มคอ.1 มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6
more detail
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems)
เป็นระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อสนับสนุนสารสนเทศและ การตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ เชื่อมโยง นำเสนอ และรวบรวมรายงานจากระบบต่างๆ ที่มีอยู่ โดยทำการเข้าถึงสารสนเทศและรายงานต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
more detail
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
เป็นระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบการจัดจำหน่าย ระบบพัสดุคงคลัง ระบบบริหารครุภัณฑ์ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกัน ในทุกระบบตั้งแต่การขอซื้อ/ขอจ้าง, การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และการรับพัสดุ ซึ่งในแต่ละระบบ จะสร้างรายการ ความเคลื่อนไหว ของ พัสดุคงคลัง เพื่อการทำงานอย่างสมบูรณ์ ของระบบและการวิเคราะห์สถานะ การเคลื่อนไหว ของรายการพัสดุต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงไปบัญชีแยกประเภทตามที่กำหนด
more detail
ระบบบัญชีและการเงิน
เป็นระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบงานการเงินด้านรับ, ระบบงาน การเงินด้านจ่าย, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบบัญชีเจ้าหนี้ และ ระบบบัญชีลูกหนี้ โดยในภาพรวม จะมีความเชื่อมโยงกัน ในทุกระบบ ตั้งแต่การตั้งหนี้ และการชำระเงิน หรือการ ตั้งลูกหนี้ และ การรับชำระเงิน โดยสามารถสร้างข้อมูล บัญชีอัตโนมัติ เพื่อนำไปสู่ ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อการทำงานอย่างครบสมบูรณ์ของระบบ และ การวิเคราะห์งบการเงินต่างๆ โดยระบบ จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ หลายมุมมอง ตั้งแต่วิเคราะห์ ในภาพของหน่วยงาน, แผนงานงบประมาณ, ผลผลิตหรืองาน/โครงการ และกิจกรรม ซึ่งทำให้เกิดรายงาน และการวิเคราะห์ งบทางการเงิน ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน
more detail
ระบบบริหารงานงบประมาณ
ระบบบริหารงานงบประมาณ เป็นระบบงานที่ช่วยให้หน่วยงาน สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ระบบ การทำงานตั้งแต่ ระบบการวางแผนการใช้วงเงิน ในการบริหารงบประมาณ ทั้งด้านรับและจ่าย ซึ่งจะต้องสามารถทำรายการในระดับหน่วยงาน, งบประมาณ, แผนงาน งบประมาณ, ผลผลิตหรืองาน/โครงการ ตลอดจนกระบวนการ บริหาร งบประมาณ และการติดตามควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
more detail
ระบบบริหารงานบุคลากร(Human Resource Management System)
เป็นระบบงานบันทึกจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ได้แก่ ประวัติส่วนตัวพนักงาน ประวัติการทำงานพนักงานตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน หลังจาก เริ่มเข้าทำงานจนกระทั่งออกจากงาน เก็บประวัติการฝึกอบรม และ พัฒนาพนักงาน ข้อมูลด้านวินัย ประวัติผลการปฏิบัติงานรายคน ข้อมูลศักยภาพ และ ขีดความสามารถ ของพนักงาน ซึ่งระบบ ช่วย อำนวยประโยชน์ ในการ ประมวลผลข้อมูล ประวัติ ในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน ที่มีจำนวนมาก รวมทั้ง ความถูกต้อง และปลอดภัย ของข้อมูล การเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการ ให้บริการข้อมูล สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ และการให้บริการต่าง ๆ แก่บุคลากร ได้ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
more detail


กิจกรรม (Activity)
กิจกรรมระดมสมอง มหาวิทยาลัยพะเยา

more detail
Office 2007 Training at RMUTSB 10-2010

more detail
งาน WUNCA ครั้งที่ 21
งาน WUNCA ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
more detail
การอบรมผู้ใช้งานระบบ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาม 53 ที่สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ศาลายา

more detail


Business Partner
 
ThinkSoft Co.,Ltd.
68/884 M.8 Bangkra-Sor, Nonthaburi 11000 , Thailand , Phone: +66-2-965-8384, +66-2-965-8240 | Fax: ++66-2-965-8239
Copyright (C) 2011 ThinkSoft.co.th All rights reserved.