Thai English หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    กิจกรรม (Activity)    สินค้าและบริการ    หลักสูตรอบรม    ติดต่อสอบถาม     

Home > สินค้าและบริการ (Software Product) > Detail ...
ระบบบริหารงานบุคลากร(Human Resource Management System)
ระบบบริหารงานบุคลากร (Human Resource Management System)


สนใจติดต่อ :
info@thinksoft.co.th
02-965-8384 # คุณ พันธนา
   Product Overview
ระบบบริหารงานบุคลากร (Human Resource Management System)

เป็นระบบงานบันทึกจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ได้แก่ ประวัติส่วนตัวพนักงาน ประวัติการทำงานพนักงานตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน หลังจากเริ่มเข้าทำงานจนกระทั่งออกจากงาน เก็บประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ข้อมูลด้านวินัย ประวัติผลการปฏิบัติงานรายคน ข้อมูลศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงาน ประวัติการลา และสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนที่พนักงานจะได้รับ เพื่อจัดทำเป็น Profile ของพนักงานรายคน ซึ่งระบบงานสามารถช่วยอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในการประมวลผลข้อมูลประวัติในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน ที่มีจำนวนมาก รวมทั้งความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูล การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ และการให้บริการต่าง ๆ แก่บุคลากร ได้ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาสามารถดูข้อมูลพนักงานในสังกัดของตนเอง รวมถึงพนักงานสามารถปรับปรุงประวัติของตนในส่วนที่ไม่ต้องการหลักฐานการเปลี่ยนแปลงได้

มีระบบบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการ จัดทำแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดสรรการใช้และพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงานและศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกำหนดกรอบโครงสร้างและขนาดกำลังคน ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบ คุณลักษณะของพนักงานที่พึงประสงค์สำหรับอนาคต สามารถวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อบริหารอัตรากำลังภายในสังกัด เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดรายละเอียดของตำแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คณลักษณะด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทำงาน เป็น Profile ของตำแหน่งต่าง ๆ

ผู้บริหารสามารถสอบถามข้อมูลสารสนเทศตามรูปแบบที่ต้องการ ได้อย่างยืดหยุ่น สะดวก และรวดเร็ว โดยระบบมีวิธีการสืบค้นที่รวดเร็ว เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


- ระบบข้อมูลพื้นฐาน
- ระบบอัตรากำลัง บัญชีถือจ่าย
- ระบบสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
- ระบบทะเบียนประวัติข้อมูล
- ระบบลงเวลา ขาด ลา มาสาย
- ระบบภาระงาน และการประเมินผลงาน
- ระบบเงินเดือน และค่าตอบแทน
- ระบบสวัสดิการ
- ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ระบบจัดการหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรม
- ระบบทุนการศึกษา ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย
- ระบบวินัย และการตรวจสอบ
   ระบบอัตรากำลัง บัญชีถือจ่าย
- สามารถวิเคราะห์อัตรากำลังคนจากข้อมูลสถิติอัตรากำลัง
- สามารถบริหารจัดการอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถโอนย้ายอัตรากำลังได้ สับเปลี่ยนหน่วยงาน สังกัด
- สามารถตรวจสอบประวัติอัตรากำลังได้
- สามารถตรวจสอบอัตรากำลังที่ว่างเพื่อนำไปสู่กระบวนการสรรหา รับสมัคร
- สามารถบริหารจัดการ เพิ่ม ลด ปรับบัญชีถือจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถกำหนดกรอบ ตารางเงินเดือนพนักงานตามประเภท ตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ
- รองรับการใช้ตารางเงินเดือนทั้งแบบแท่ง เปอร์เซ็นต์ และแบบขั้น
   ระบบทะเบียนประวัติข้อมูล
- สามารถค้นหา เรียกดูข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- สามารถแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติได้
- สามารถแสดงแฟ้มข้อมูลการทำงานและผลงานต่างๆ
- มีระบบพิมพ์บัตรประจำตัวบุคลากร
- มีระบบบันทึกรางวัล และบันทึกบุคลากรเข้ารับรางวัล
- สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการปฏิบัติงาน
- สามารถบันทึกข้อมูลบุคลากรถึงแก่กรรมแล้วเชื่อมต่อกับสวัสดิการกองทุนช่วยเหลือ
   ระบบสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
- สามารถอนุมัติประกาศขอเปิดรับสมัครจากทางหน่วยงานโดยเชื่อมต่อกับอัตรากำลัง
- สามารถประกาศและรับสมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บได้
- สามารถสามารถดูข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร
- สามารถประมวลผลการสอบคัดเลือกข้อเขียน สัมภาษณ์ รายงานตัวขึ้นทะเบียนประวัติได้
- สามารถบันทึกข้อมูลใบประกาศ ใบรับรองการประกอบวิชาชีพต่างๆ และแจ้งเตือนหมดอายุของบุคลากรได้
- สามารถบันทึกสัญญาจ้าง และแจ้งเตือนหมดอายุเพื่อต่อสัญญาจ้างบุคลากร
- สามารถโอน ย้าย สับเปลี่ยนหน่วยงาน การออกจากงานบุคลากร
- สามารถแต่งตั้งผู้บริหาร กรรมการ คณะทำงาน การดำรงตำแหน่งบริหาร
   ระบบลงเวลา ขาด ลา มาสาย
- มีระบบลงเวลาเข้างานประจำวัน
- สามารถบันทึกปฏิทินวันหยุดประจำปี ประเภทการลา เงื่อนไขการลา
- สามารถยื่นและอนุมัติการลาออนไลน์ได้
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการลา วันลา จำนวนครั้งประจำปี
- สามารถเก็บข้อมุลการลาสะสมประจำปีได้
   ระบบภาระงาน และการประเมินผลงาน
- สามารถบันทึกภารกิจ และภารงานของภารกิจประจำหน่วยงาน สังกัด
- สามารถกำหนดภารงานให้บุคลากรได้
- สามารถบันทึกภารงานหลัก ภารงานรอง ภารงานอื่นๆ
- สามารถบันทึกปฏิทินการปฏิบัติงานประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปีได้
- สามารถกำหนดการทำการประเมินบุคลากรประจำปีได้
- สามารถสร้างแบบฟอร์มการประเมินได้
- สามารถกำหนดเกณฑ์ หัวข้อ รูปแบบ ค่าคะแนน น้ำหนัก ตัวถ่วงเพื่อทำการประเมินได้
- สามารถประเมิน KPI หรือกำหนดค่าดัชนีชี้วัดได้
- รองรับการประเมินแบบ 360º ประเมินตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
- สามารถกำหนดผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมินได้
- สามารถตั้งคณะกรรมการการประเมินได้
   ระบบเงินเดือน และค่าตอบแทน
- สามารถกำหนดการพิจารณาเงินเดือนประจำปีได้
- สามารถกำหนดผู้พิจารณา และผู้ถูกพิจารณาเงินเดือนได้
- สามารถกำหนดโควตาการปรับเลื่อนเงินเดือนแต่ละหน่วยงานได้
- สามารถบันทึกข้อมูลการพิจารณาเงินเดือน
- สามารถบันทึกการอนุมัติการพิจารณา
- สามารถบันทึกการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ล่วงเวลา โบนัสได้
   ระบบสวัสดิการ
- สามารถบันทึกกองทุนสวัสดิการ เงื่อนไขต่างๆ ได้
- สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิก และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการ
- สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสวัสดิการ
   ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มีระบบบันทึกข้อมูลเครื่องราชฯ ต่างๆ
- สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับเครื่องราชฯ
- สามารถประมวลผลบุคคลรับเครื่องราชฯ ตามเงื่อนไขได้
- สามารถดูประวัติการรับเครื่องราชฯได้
- สามารถรายงานรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับเครื่องราชฯ ประจำปีได้
- สามารถพิมพ์ใบรายชื่อนำส่งได้

   ระบบจัดการหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรม
- สามารถบันทึกหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมได้
- สามารถเก็บข้อมูลวิทยากรได้
- สามารถสมัคร และส่งรายชื่อเข้ารับการการพัฒนาฝึกอบรมได้
- สามารถโหวต และร้องขอรับการพัฒนาฝึกอบรมได้ได้
- สามารถบันทึกข่าวสารการพัฒนาฝึกอบรมได้
- สามารถบันทึก VDO การพัฒนาฝึกอบรม และเรียกดูผ่านเว็บได้
- สามารถบันทึกภาพการพัฒนาฝึกอบรมได้
- สามารถแสดงความคิดเห็นในการฝึกอบรมได้
- สามารถประเมินการพัฒนาฝึกอบรมได้
- สามารถดูประวัติการเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมได้

   ระบบทุนการศึกษา ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย
- สามารถบันทึกข้อมูลทุนการศึกษา ประเภท แหล่งทุน จำนวนเงิน จำนวนทุน
- สามารถสมัครเข้ารับทุนการศึกษา
- สามารถกำหนดวันที่เดินทางไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย
- สามารถทำการลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย
- สามารถบันทึกการติดตาม รายงานตัวกลับจากศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย
- สามารถขยายเวลาการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย
- สามารถบันทึกสัญญา แจ้งเตือนขยาย ต่อสัญญาการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย

   System Requirements

Operating System
- Microsoft Windows Server (IIS6.0+)
- UNIX (Apache)

Database
- Microsoft SQL Server
- MySql
- Oracle

Processor Required
2 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

Hard disk
120 GB available disk space (32-bit) / 120 GB (64-bit); for the download version, an additional 3 GB is required

Memory Required
2 GB RAM (32-bit) / 4 GB RAM (64-bit)

 
 
ThinkSoft Co.,Ltd.
68/884 M.8 Bangkra-Sor, Nonthaburi 11000 , Thailand , Phone: +66-2-965-8384, +66-2-965-8240 | Fax: ++66-2-965-8239
Copyright (C) 2011 ThinkSoft.co.th All rights reserved.