Thai English หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    กิจกรรม (Activity)    สินค้าและบริการ    หลักสูตรอบรม    ติดต่อสอบถาม     

Home > สินค้าและบริการ (Software Product) > Detail ...
ระบบบัญชีและการเงิน
ระบบบัญชีและการเงิน


สนใจติดต่อ :
info@thinksoft.co.th
02-965-8384 # คุณ พันธนา
   Product Overview
ระบบบัญชีและการเงิน
เป็นระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบงานการเงินด้านรับ, ระบบงาน การเงินด้านจ่าย, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบบัญชีเจ้าหนี้ และ ระบบบัญชีลูกหนี้ โดยในภาพรวม จะมีความเชื่อมโยงกัน ในทุกระบบ ตั้งแต่การตั้งหนี้ และการชำระเงิน หรือการ ตั้งลูกหนี้ และ การรับชำระเงิน โดยสามารถสร้างข้อมูล บัญชีอัตโนมัติ เพื่อนำไปสู่ ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อการทำงานอย่างครบสมบูรณ์ของระบบ และ การวิเคราะห์งบการเงินต่างๆ โดยระบบ จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ หลายมุมมอง ตั้งแต่วิเคราะห์ ในภาพของหน่วยงาน, แผนงานงบประมาณ, ผลผลิตหรืองาน/โครงการ และกิจกรรม ซึ่งทำให้เกิดรายงาน และการวิเคราะห์ งบทางการเงิน ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน


- ข้อมูลเบื้องต้นบัญชีและการเงิน
- ระบบการรับเงิน
- ระบบการจ่ายเงิน
- ระบบบัญชีแยกประเภท ( General Ledger)
- ระบบรายงานและแบบฟอร์มทางบัญชีและการเงิน
   ข้อมูลเบื้องต้นบัญชีและการเงิน
สามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นทางการเงินและบัญชีอย่างน้อยต่อไปนี้

- การกำหนดปีและงวดปฏิทินได้
- สามารถสร้างผังบัญชีเป็นระดับอย่างน้อย 5 ระดับ
- ข้อมูลเจ้าหนี้
- ข้อมูลลูกหนี้
- ข้อมูลภาษี
- ประเภทใบเสร็จรับเงิน
- ประเภทรายได้
- ประเภทรายจ่าย
- ประเภทการจ่ายชำระ
- ประเภทการรับชำระ
   ระบบการรับเงิน
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินรายได้, รายได้จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อรับเข้ารายได้ของมหาวิทยาลัย
- สามารถกำหนดการออกใบเสร็จรับเงินตามจุดรับเงิน และประเภทการรับเงินรายได้ ผู้ออกใบเสร็จรับเงินรายได้
มีระบบควบคุมการรับเงินรายได้ เช่น ประเภทใบเสร็จ, หน่วยหรือจุดรับเงินใบเสร็จ, ผู้มีสิทธิรับเงินรายได้

- สามารถกำหนดรูปแบบของเลขที่ใบเสร็จได้เองโดยผู้ใช้งาน เช่น ตามปีงบประมาณ หน่วยงานออกใบเสร็จ ประเภทใบเสร็จรับเงิน รันนิ่งเลขที่ใบเสร็จ

- สามารถรับชำระได้แบบแบ่งส่วน (Partial Receive)
- สามารถบันทึกปรับปรุงรายการถูกหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือค่าอื่นๆ ได้
- สามารถบันทึกวิธีการรับชำระได้หลายประเภท เช่น เงินสด และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด ในหนึ่งใบสำคัญ
- สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญตั้งลูกหนี้ (AR Voucher) หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญหรือใบเสร็จรับเงิน (Receive Voucher) ได้
- สามารถสรุปรายการรับเงินรายได้ประจำวันเพื่อบันทึกรายการนำส่งเงินได้
- สรุปรายการในใบนำส่งรายละเอียดการรับเงินสด ในแต่ละวันได้
- สามารถเชื่อมโยงบัญชีกับระบบงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ระบบบริหารงานงบประมาณด้านรับ, ระบบบัญชีทั่วไป เป็นต้น
- สามารถสอบถามรายได้ประจำวันได้ และต้องจำแนกตามประเภทรายได้
- สามารถสอบถามรายการลูกหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบันได้
- สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้แต่ละรายได้
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานทะเบียน (Front Office) ที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสรุปรายการรับเงินจากการจัดการศึกษา

- มีระบบติดตามลูกหนี้, ประวัติการค้างชำระ, การชำระ สร้างเชื่อมโยงข้อมูลการรับเงินประจำวัน เพื่อสร้างรายการบัญชีแยกประเภท ในระบบบัญชีลูกหนี้ได้
   งานการจ่ายเงิน
- สามารถบันทึกการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น บันทึกการตั้งเบิกค่าตอบแทนแต่ละประเภท แยกตามหน่วยงานที่ขอเบิก แยกตามผู้ขอเบิก แยกตามประเภทการขอเบิก

- สามารถจำแนกการตั้งเบิกตามหน่วยงาน, งบประมาณ, โครงการ, กิจกรรมได้ โดยระบบจะต้องเชื่อมโยงกับระบบการจัดสรรงบประมาณ
- สามารถทำการจ่ายชำระหนี้จากการตั้งเบิกได้ โดยสามารถทำการจ่ายชำระแบบแบ่งจ่าย หรือแบบจ่ายรวม
- รองรับการจ่ายชำระได้หลายประเภท
- สามารถทำการจ่ายใบสำคัญทั่วไปทางการเงินได้โดยตรง ในกรณีที่ไม่มีการตั้งหนี้
- สามารถกำหนดรูปแบบของเลขใบสำคัญต่าง ๆ ได้เองโดยผู้ใช้งาน เช่น ตามปีงบประมาณ หน่วยงานออกใบเสร็จ ประเภทใบเสร็จรับเงิน สร้างเลขที่ใบเสร็จอัตโนมัติ (Running No.)

- สามารถบันทึกหมายเลขอ้างอิงใบกำกับภาษี เพื่อเชื่อมโยงการออกรายงานภาษีซื้ออัตโนมัติ
- สามารถชำระหนี้ได้แบบแบ่งส่วน (Partial Payment)
- สามารถคำนวณและบันทึกปรับปรุงรายการหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือบันทึกค่าปรับอื่นๆ ตามที่กำหนดได้
- สามารถบันทึกวิธีการชำระหนี้ได้หลายประเภท เช่นเงินสด และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด ในหนึ่งใบสำคัญ
- สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญตั้งเบิกหรือตั้งหนี้ (AP Voucher) ได้
- สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญชำระหนี้ (Payment Voucher) ได้
- สามารถพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย (Withholding Tax Form) ได้
- สามารถแสดงรายการในทะเบียนคุมเช็คได้
- สามารถแสดงรายการในทะเบียนจ่ายใบสำคัญได้
- สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ระบบบริหารงานงบประมาณด้านจ่าย, ระบบการรับพัสดุ ระบบบัญชีแยกประเภท เป็นต้น
- สามารถสอบถามรายการเจ้าหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบันได้ทันที โดยสามารถแยกตามหน่วยงาน, งบประมาณ, แผนงาน, ผลผลิตหรืองาน/โครงการและกิจกรรมของลูกค้าแต่ละรายหรือทั้งหมด

- สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้แต่ละรายได้
   ระบบบัญชีแยกประเภท ( General Ledger)
- สามารถทำการบันทึกรายการบัญชี (ใบสำคัญทั่วไป) โดยตรงได้
- การบันทึกรายการบัญชีใช้หลักบัญชีคู่ จะต้องตรวจสอบจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต ก่อนการบันทึกรายการทุกครั้ง
- การบันทึกรายการบัญชีสามารถบันทึกรายการแยกย่อยตามบัญชี/บัญชีย่อยได้
- สามารถทำการ ลงบัญชี จากระบบงานการเงินรับ ได้โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำซ้อน
- สามารถทำการ ลงบัญชี จากระบบงานการเงินจ่าย ได้โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำซ้อน
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานอื่น ๆ เพื่อการลงบัญชีได้
- สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญทั่วไป (Journal Voucher)
- สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญการบันทึกรายการบัญชีตามสมุดรายวันที่กำหนดเพิ่มเติมได้
- สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา
- การปิดงวดบัญชีสามารถกำหนดการปิดงวดได้ตามช่วงวันที่กำหนด
- บัญชีที่ปิดแล้วสามารถวิเคราะห์ได้หลายมุมมอง เช่น รายงานบัญชีตามหน่วยงาน, ตามงบประมาณ, ตามโครงการ, ตามกิจกรรม ซึ่งสามารถแยกตามผังบัญชีที่กำหนด

- สามารถนำรายการจากบัญชีแยกประเภทของแต่ละธนาคารและรายงาน Statement ธนาคารจากระบบงาน มากระทบยอดกับรายการจากธนาคาร (Statement จากธนาคาร)

- สามารถสอบถามบัญชีคงเหลือตาม หน่วยงาน, งบประมาณ, โครงการ, กิจกรรม
- สามารถกำหนดสมุดรายวันได้อย่างน้อย รายวันทั่วไป, รายวันรับ, รายวันจ่าย
- มีระบบการตรวจสอบรายการบัญชีที่ไม่ได้ดุล และระบบการปรับปรุงบัญชี
   ระบบรายงานและแบบฟอร์มทางบัญชีและการเงิน
แสดงรายงานได้อย่างน้อย ดังนี้

- แบบฟอร์มใบสำคัญตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย (แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่จำเป็น)
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสามารถพิมพ์ลงแบบฟอร์มที่กำหนด
- รายงานสรุปการจ่ายเงิน ประจำวัน/เดือน ตามกำหนดจำแนกตามประเภทรายจ่าย รายการทางงบประมาณได้
- รายงานการจ่ายเช็คประจำวัน/เดือน หรือตามที่กำหนด แยกตามบัญชีธนาคาร
- รายงานเจ้าหนี้คงเหลือทั่วไปโดยสามารถกำหนดงวดการพิมพ์ได้เอง และสามารถจัดพิมพ์ย้อนหลังได้
- รายงานความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการพิมพ์รายงาน และสามารถเลือกเฉพาะรายหรือทั้งหมด
- รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (AP Aging Report) โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการพิมพ์รายงาน และสามารถเลือกเฉพาะรายหรือทั้งหมด
- รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) เพื่อนำส่งสรรพากร สามารถจัดพิมพ์ได้ตามงวดปกติหรือยื่นเพิ่มเติมได้หลายครั้ง รูปแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สรรพากรยอมรับ

- การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ควรจะมีตามมาตรฐาน สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการ Post บัญชี
- แบบฟอร์มใบสำคัญตั้งลูกหนี้
- แบบฟอร์มใบสำคัญรับหรือใบเสร็จรับเงิน
- รายงานการรับเงินประจำวัน/เดือน หรืองวดเวลาที่กำหนด แยกตามผู้รับเงิน
- รายงานสรุปยอดเงินรับประจำวัน/เดือนหรืองวดเวลาที่กำหนดได้ และรายละเอียดแยกตามผู้รับเงิน ประเภทรายการที่รับ ประเภทเงินที่รับ (เงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต เป็นต้น)

- รายงานความเคลื่อนไหวลูกหนี้โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการพิมพ์รายงานและสามารถเลือกเฉพาะรายหรือทั้งหมด
- รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (AR Aging Report)โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการพิมพ์รายงาน และสามารถเลือกเฉพาะรายหรือทั้งหมด
- รายงานการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยสามารถกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภท รายงานภาษีขาย สามารถจัดพิมพ์ได้ตามงวดปกติหรือยื่นเพิ่มเติมได้หลายครั้ง

- รายงานทะเบียนเช็ครับ จำแนกตามเลขที่เช็ค เลขที่ใบสำคัญจ่าย ชื่อผู้จ่ายเช็ค รายการรายได้หรือรายรับอื่นๆ) ประจำวัน/เดือน
- รายงานรายได้ประจำวัน แยกตามประเภทตราสารการรับเงิน เช่น เช็ค เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
- แบบฟอร์มบัญชีทั่วไป เช่น แบบฟอร์มใบสำคัญทั่วไป และแบบฟอร์มบันทึกรายการบัญชีอื่น ๆที่กำหนดเพิ่ม
- รายงานงบทดลอง แยกตาม หน่วยงาน, งบประมาณ
- รายงานบัญชีแยกประเภท เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย
- รายงานงบดุลแยกตามหน่วยงาน, งบประมาณ, โครงการ, กิจกรรม
- รายงานงบกำไรขาดทุน (รายได้และค่าใช้จ่าย) แยกตามหน่วยงาน, งบประมาณ,โครงการ, กิจกรรม
- รายงานงบกระแสเงินสด แยกตามหน่วยงาน, งบประมาณ,โครงการ, กิจกรรม

   System Requirements

Operating System
- Microsoft Windows Server (IIS6.0+)
- UNIX (Apache)

Database
- Microsoft SQL Server
- MySql
- Oracle

Processor Required
2 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

Hard disk
120 GB available disk space (32-bit) / 120 GB (64-bit); for the download version, an additional 3 GB is required

Memory Required
2 GB RAM (32-bit) / 4 GB RAM (64-bit)

 
 
ThinkSoft Co.,Ltd.
68/884 M.8 Bangkra-Sor, Nonthaburi 11000 , Thailand , Phone: +66-2-965-8384, +66-2-965-8240 | Fax: ++66-2-965-8239
Copyright (C) 2011 ThinkSoft.co.th All rights reserved.