Thai English หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    กิจกรรม (Activity)    สินค้าและบริการ    หลักสูตรอบรม    ติดต่อสอบถาม     

Home > สินค้าและบริการ (Software Product) > Detail ...
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์


สนใจติดต่อ :

info@thinksoft.co.th
02-965-8384 # คุณ พันธนา
   Product Overview
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
เป็นระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบการจัดจำหน่าย ระบบพัสดุคงคลัง ระบบบริหารครุภัณฑ์ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกัน ในทุกระบบตั้งแต่การขอซื้อ/ขอจ้าง, การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และการรับพัสดุ ซึ่งในแต่ละระบบ จะสร้างรายการ ความเคลื่อนไหว ของ พัสดุคงคลัง เพื่อการทำงานอย่างสมบูรณ์ ของระบบและการวิเคราะห์สถานะ การเคลื่อนไหว ของรายการพัสดุต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงไปบัญชีแยกประเภทตามที่กำหนด


- ข้อมูลเบื้องต้นพัสดุคงคลัง
- งานขอจัดซื้อ จัดจ้าง (Purchase Requisitions)
- งานสั่งซื้อ สั่งจ้าง ( Purchase Order)
- งานรับพัสดุจากการสั่งซื้อ สั่งจ้าง (Receiving)
- ระบบการจัดการพัสดุคงคลัง (Warehouse Management)
- ระบบการตรวจนับพัสดุประจำงวด ( Physical Count)
- ทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์
- รายงานและแบบฟอร์มทางการบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
   ข้อมูลเบื้องต้นพัสดุคงคลัง
- แบบฟอร์มใบสำคัญตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย (แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่จำเป็น)
- ข้อมูลประเภทพัสดุ
- ข้อมูลกลุ่มพัสดุ
- ข้อมูลยี่ห้อพัสดุ
- ข้อมูลรุ่นพัสดุ
- ข้อมูลหน่วยพัสดุ
- ข้อมูลสถานที่เก็บพัสดุ
- ข้อมูลวัสดุ/ครุภัณฑ์/บริการ
- ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ยื่นแบบ
- ข้อมูลผู้ซื้อ
- ข้อมูลกลุ่มผู้ซื้อ
- ข้อมูลรหัสเทอมการส่งของ
- บันทึกข้อมูลรหัสการค้ำประกัน
- ข้อมูลรหัสวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลตารางค่าเสื่อมราคา
- ข้อมูลการรหัสการโอนย้าย
- ข้อมูลรหัสการปรับปรุงรับพัสดุ
- ข้อมูลรหัสการปรับปรุงเบิกพัสดุ
- ข้อมูลรหัสสภาพครุภัณฑ์
- ข้อมูลประเภทกำหนดการ
   งานขอจัดซื้อ จัดจ้าง (Purchase Requisitions)
- สามารถบันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุหรือรายการต่างๆ ได้ โดยอ้างอิงรหัสพัสดุหรือรายการต่างๆ ที่กำหนดไว้ไม่จำกัด
- สามารถระบุรายละเอียดในการขอซื้อ เช่น ผู้ขอซื้อ, วันที่ต้องการ และคำอธิบายเพิ่มเติม
- สามารถบันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุจากรายการที่มีอยู่ระบบการจัดสรรรายการพัสดุทางงบประมาณได้
- สามารถระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างได้ไม่จำกัด
- สามารถทำการเปรียบเทียบราคาก่อนขอซื้อได้
- สามารถตรวจสอบรายการที่รอสั่งซื้อได้โดยฝ่ายจัดซื้อ
- สามารถบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมรายการสินทรัพย์ต่างๆ ได้โดยอ้างอิงรหัสสินทรัพย์
- สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมแซมได้ทันที
- สามารถตรวจสอบรายการอนุมัติผลเอกสารได้ และทราบสถานะเอกสารที่ได้ขออนุมัติไปแล้ว
- สามารถตรวจสอบยอดเงินการขออนุมัติกับวงเงินงบประมาณที่ได้วางแผนไว้
- สามารถกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบยอดเงินโดยให้แจ้งเป็นการเตือน หรือป้องกันไม่ให้บันทึกเลย
   งานสั่งซื้อ สั่งจ้าง ( Purchase Order)
- สามารถบันทึกสั่งซื้อรายการพัสดุโดยการอ้างอิงใบขออนุมัติ
- สามารถสั่งซื้อได้แบบแบ่งส่วน (Partial Order) โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากใบขออนุมัติซื้อเพื่อลดความซ้ำซ้อน
- สามารถระบุผู้ขายที่ต้องการสั่งซื้อ สั่งจ้างได้
- สามารถบันทึกรายการภาษี ส่วนลด ในการสั่งซื้อได้
- สามารถกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้า
- สามารถจัดเก็บรายละเอียดสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับผู้ขาย อาทิเช่น ราคา งวดการสั่งซื้อ งวดการชำระเงิน
- รองรับการเรียกดูหรือสอบถามข้อมูลใบ PO คงค้างได้
- สามารถเรียกดูราคาที่ซื้อย้อนหลังได้
   งานรับพัสดุจากการสั่งซื้อ สั่งจ้าง (Receiving)
- สามารถบันทึกรับพัสดุหรือรายการต่างๆ โดยการอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- สามารถรับพัสดุแบบแบ่งส่วนได้ (Partial Receive)
- ข้อมูลการรับพัสดุจะต้องเชื่อมโยงไประบบบัญชีการเงินเพี่อบันทึกบัญชีแยกประเภทและบัญชีเจ้าหนี้ สำหรับการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- สามารถสร้างเลขที่ครุภัณฑ์จากการตรวจรับพัสดุได้อัตโนมัติ
โดยสามารถกำหนดรูปแบบการออกเลขรหัสครุภัณฑ์ได้โดยผู้ใช้งานเอง รวมทั้งสามารถบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น หมายเลขอ้างอิง (ทะเบียนรถยนต์/หมายเลขเครื่อง), วันที่สิ้นสุดการรับประกัน, ผู้รับผิดชอบการใช้งาน, สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์นั้นๆ

- สามารถสอบถามประวัติการสั่งซื้อพัสดุของแต่ละหน่วยงาน, งบประมาณ, แผนงานงบประมาณ, ผลผลิตหรืองาน/โครงการ และกิจกรรมได้
- สามารถทราบร้านค้าที่จำหน่าย จำนวนหน่วย จำนวนครั้งที่ซื้อ ในแต่ละงวดที่กำหนดและราคาที่สั่งซื้อในแต่ละรายการ
- สามารถทำการสรุปประวัติการรับพัสดุล่าช้าได้
   ระบบการจัดการพัสดุคงคลัง (Warehouse Management)
- สามารถทำการโอน เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย พัสดุระหว่างคลัง (Warehouse Transfer) ได้
- สามารถเก็บประวัติและตรวจสอบรายการในพัสดุคงคลังทุกครั้งที่มีการทำรายการ
- สามารถบันทึกอนุมัติใบขอโอน เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายพัสดุได้
- สามารถตรวจสอบพัสดุคงคลัง เมื่อมีการโอนย้ายได้ทันที
- สามารถบันทึกรายการปรับปรุงรายการพัสดุคงคลังได้ทั้งรายการรับเข้า และเบิกจ่าย
- สามารถบันทึกการขอเบิกใช้วัสดุสำนักงานได้
- สามารถเก็บประวัติการเบิกใช้วัสดุสำนักงานตามหน่วยงาน และผู้เบิกใช้ได้
- สามารถแสดงรายการเคลื่อนไหวของพัสดุ จากการรับ-เบิกจ่าย เคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลงรายการพัสดุได้
   ระบบการตรวจนับพัสดุประจำงวด ( Physical Count)
- สามารถตั้งกรรมการเพื่อการตรวจนับพัสดุได้
- สามารถระบุเงื่อนไขในการตรวจนับได้ตาม สถานที่ พัสดุ ช่วงวันที่
- สามารถแสดงรายการและจัดพิมพ์รายงานพัสดุเพื่อการตรวจนับได้
- สามารถตรวจนับได้มากกว่า 1 ครั้งและต้องมีการการเคลียร์รายการก่อนหน้าการตรวจนับใหม่
- สามารถบันทึกผลการตรวจนับเข้าระบบได้
- สามารถบันทึกรายการผลต่างจากการตรวจนับได้ในกรณีที่มีรายการไม่ตรงกับรายงานจากระบบ
- สามารถแสดงรายการทางบัญชีเปรียบเทียบกับวัสดุจากการตรวจนับจริงได้
   ทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์
จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์ อย่างน้อย

- รหัสและชื่อครุภัณฑ์ หน่วยงานรับผิดชอบ สถานที่ตั้ง กลุ่ม/ประเภทพัสดุ คุณสมบัติอื่นๆ รายละเอียดทั่วไป ได้แก่ รายการรับประกัน รายละเอียดด้านราคาซื้อ ภาษี ราคาสุทธิ วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา รายละเอียดสถานะครุภัณฑ์ เช่น สถานะครุภัณฑ์ จำหน่าย สถานะการนำไปใช้ได้หรือใช้ไม่ได้

- สามารถเชื่อมโยงมาจากระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้สามารถสร้างรายการครุภัณฑ์เข้าระบบได้อัตโนมัติ
- สามารถรองรับการบันทึกรายการซ่อมแซม การโอนย้ายทรัพย์สิน และเก็บประวัติต่างๆ ของรายการได้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและบริหารครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

- สามารถกำหนดประเภทการคิดค่าเสื่อมราคา วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้
- สามารถทำการประมวลผลสร้างรายการค่าเสื่อมราคาสะสมของครุภัณฑ์ได้ตามประเภท หรือกลุ่มพัสดุได้ ประจำเดือน ปี โดยแสดงรายการประจำเดือน รายการสะสม คงเหลือสุทธิ

- สามารถกำหนดเงื่อนไขด้านมูลค่าทรัพย์สินในการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมได้ เช่น มูลค่าซาก มูลค่าขั้นต่ำในการคำนวณ
- สามารถทำการจำหน่าย ตัดจ่ายโอนทรัพย์สินออกจากระบบ
- สามารถทำรายการขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือตัดจำหน่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น ตัดจำหน่ายเป็นศูนย์ หรือ บริจาค ได้
- สามารถทำงานอัตโนมัติและผ่านรายการข้อมูลไปบัญชีแยกประเภทในเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำงวด
- สามารถจัดพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน และรายงานต่าง ๆ ที่สมควรต้องมีตามมาตรฐานโปรแกรม
  รายงานและแบบฟอร์มทางการบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
แสดงรายงานได้อย่างน้อย ดังนี้

- แบบฟอร์มใบขอซื้อ, แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
- แบบฟอร์มใบรับของ/สินค้า สินทรัพย์ วัสดุสิ้นเปลือง ฯ
- แบบฟอร์มใบเบิกจ่าย, แบบฟอร์มใบยืม-คืน
- แบบฟอร์มใบโอนย้าย เคลื่อนที่
- แบบฟอร์มทะเบียนประวัติทรัพย์สิน
- รายงานสรุปรายการพัสดุประจำวัน เช่น รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง, รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานประวัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง พัสดุ จำแนกตามช่วงระยะเวลา
- รายงานประวัติการเบิกจ่าย พัสดุ จำแนกตามช่วงระยะเวลา
- รายงานพัสดุคงคลัง Stock card ทะเบียนคุมพัสดุ
- รายงานระบบครุภัณฑ์ เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายงานสรุปทรัพย์สินจำแนกตามหน่วยงานและประเภททรัพย์สิน,
- รายงานสรุปทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา, รายงานทะเบียนทรัพย์สินคงเหลือ เป็นต้น
- รายงานวิเคราะห์การสั่งซื้อของในแต่ละหน่วยงาน, โครงการ
- รายงานผลต่างระหว่างจำนวนตรวจนับกับจำนวนคงเหลือตามบัญชี
- รายงานพัสดุคงเหลือประจำงวด แยกตามเงื่อนไขที่กำหนด
   System Requirements

Operating System
- Microsoft Windows Server (IIS6.0+)
- UNIX (Apache)

Database
- Microsoft SQL Server
- MySql
- Oracle

Processor Required
2 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

Hard disk
120 GB available disk space (32-bit) / 120 GB (64-bit); for the download version, an additional 3 GB is required

Memory Required
2 GB RAM (32-bit) / 4 GB RAM (64-bit)

 
 
ThinkSoft Co.,Ltd.
68/884 M.8 Bangkra-Sor, Nonthaburi 11000 , Thailand , Phone: +66-2-965-8384, +66-2-965-8240 | Fax: ++66-2-965-8239
Copyright (C) 2011 ThinkSoft.co.th All rights reserved.