WE SPECIALIST IN
SOFTWARE DEVELOPMENT
FOR EdTech & ERP

Get Started Our Services

About Us

" เราจะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริง
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมธุรกิจ "

ประวัติความเป็นมาขององค์กร

ThinkSoft Co., Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน ปี พ.ศ. 2550 เนื่องจาก ต้องการมุ่งเน้น การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญในระบบบริการการศึกษา (e-Education System) และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ด้านการศึกษา ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) และพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานในภาครัฐ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ ในด้านกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning: ERP)

EdTech (ซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงานด้านการศึกษา)

มีความชำนาญในระบบบริการการศึกษา และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ด้านการศึกษา

Enterprise Resource Planning : ERP

พัฒนาซอฟต์แวร์ ในด้านกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร

ทีมงานที่มีประสบการณ์ และขีดความสามารถสูง

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ มีการวิจัย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ แล้วนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สามารถรองรับการทำงานของลูกค้าได้โดยละเอียดและครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ให้มุ่งเน้นการบริการที่ดี, การติดตามอย่างต่อเนื่อง และความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งลูกค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริง รวมทั้งยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์ และขีดความสามารถสูง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ มีการวิจัย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ในปัจจุบัน ธุรกิจไม่ว่าจะกลุ่มด้านการศึกษา หรือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม มีการแข่งขันกันอย่างสูงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งยังมีการลดต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, เวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเหตุนี้ บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จำกัด จึงมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการพัฒนาระบบงาน เพื่อสอดคล้องกับการทำงานของกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ลูกค้ามีการบริหารและวางแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ต่อธุรกิจ ลูกค้า และสังคม

" เราจะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมธุรกิจ "

เราติดตาม แนะนำให้คำปรึกษา และสอบถามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และบริษัทฯ มีความต้องการยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศให้มีความก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศด้วยความสามารถของคนไทย

Product & Services

ระบบบริหารงานบุคลากร(HRMS)

Human Resource Management System : จัดเก็บและเชื่อมโยง และประมวลผลข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคลากร

ระบบบัญชีและการเงิน (ACC)

ประกอบด้วย ระบบงานการเงินด้านรับ, ระบบงาน การเงินด้านจ่าย, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบบัญชีเจ้าหนี้ และ ระบบบัญชีลูกหนี้

ระบบบริหารงานงบประมาณ (BGM)

รองรับการจัดทำ งบประมาณ, แผนงาน, ผลผลิตหรืองาน/โครงการ ตลอดจนกระบวนการ บริหารงบประมาณ และการติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแผน

ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ (INV)

ประกอบด้วย ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบการจัดจำหน่าย ระบบพัสดุคงคลัง ระบบบริหารครุภัณฑ์ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกัน

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS)

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ เชื่อมโยง นำเสนอ และรวบรวมรายงานจากระบบต่างๆ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลนิสิตนักศึกษา

รองรับการลงทะเบียนเรียนที่หลากหลาย การจัดตารางสอน ประมวลผลการศึกษา จัดการหลักสูตร สามารถถ่ายโอนข้อมูล เพื่อนําส่งหน่วยงานภายนอกได้ เช่น สกอ.

Our Customer & Partner

Contact Us

68/884 M.8 Bangkra-Sor Nonthaburi Thailand 11000


Phone: +66-2-965-8384


Fax: +66-2-965-8239